Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Ředitelka Základní školy Chotěboř Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) doplňovací volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 15. 11. 2022 v budově základní školy od 15:00 do 18:30 hodin a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Způsob volby:

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen 1 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn v informačním systému školy a na nástěnce ve vestibulu budovy školy.

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Činnost školské rady:

  • vyjadřuje s k návrhům školních vzdělávacích programů;
  • schvaluje výroční zprávu školy a školní řád;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy
  • projednává návrh rozpočtu školy;
  • projednává inspekční zprávy ČŠI;
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Back to top