Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volby do školské rady

Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy Chotěboř Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) doplňovací volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční ve středu 24. 4. 2024 v budově základní školy od 14:00 do 18:00 hodin a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Způsob volby:

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn v informačním systému školy a na nástěnce ve vestibulu budovy školy.

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Činnost školské rady:

  • vyjadřuje s k návrhům školních vzdělávacích programů;
  • schvaluje výroční zprávu školy a školní řád;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy
  • projednává návrh rozpočtu školy;
  • projednává inspekční zprávy ČŠI;
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Kandidátní listina pro volbu zástupců rodičů do školské rady 2024-26

Ing. Alena Jandová

Radka Kolářová

 Bc. Petra Königsmarková

Mgr. Štěpánka Polívková

Bc. Kristýna Ždímalová

Volby proběhnou

24. 4. 2024 od 14 do 18 hodin

ve vestibulu školy

Na volebním lístku lze označit 2 kandidáty a vhodit do volební urny.

Volit mohou rodiče žáků naší školy, za každého žáka mají rodiče jeden hlas.

Back to top