Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Představujeme se budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Školní družina a školní klub
při ZŠ Buttulova ul. čp. 74
583 01 Chotěboř
e-mail: sdaskbuttulova@seznam.cz
telefon: 569621456
webové stránky: www.zsbuttulova.cz / www.sdaskbuttulova.rajce.idnes.cz

Školní družina a klub má v životě školy zvláštní postavení. Je její součástí i děti se v družině přece učí, ale tak, aby to nepoznaly. Aby si myslely, že si jenom hrají a zábavnou formou trávily volný čas… Organizace jednotlivých činností i samotného chodu se řídí platným vnitřním řádem. Žáci pracují dle školského vzdělávacího programu.

Ve školním roce 2020/2021 má školní družina 7 oddělení a školní klub 1 oddělení. Celkem naše školské zařízení navštěvuje 203 žáků.

Filosofií naší školní družiny a klubu je využít jedinečnosti a neopakovatelnosti životního období dítěte. S láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Chceme plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního výchovně vzdělávacího procesu.

 • Ve výchovně vzdělávacím procesu upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání a prožitků jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se zdravému vývoji dítěte po stránce fyzické i psychické, zaměřujeme se na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na vytváření správného vztahu k prostředí, ve kterém žijeme.
 • Velkou pozornost také věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Spolupracujeme s třídními učiteli ZŠ a ostatní veřejností.
 • Školní družina a klub zabezpečují žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
 • Školní družina a klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD a ŠK nejsou pokračováním školního vyučování, mají svá specifika, která je odlišují od školního vyučování.
 • Časové rozvržení a uspořádání činností se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.
 • V ranní ŠD a ŠK jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají individuální formou.
 • Vychovatelky ve ŠD a ŠK působí na děti v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům je nutné přizpůsobit režim dne.
 • Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Vhodné jsou spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou nejlépe venku, ty nesmějí v režimu chybět. Pak následuje náročnější činnost – a to zájmová.
 • ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE SOUČÁSTÍ ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY.
 • STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY VE SMETANOVĚ ULICI.
 • MĚSÍČNÍ POPLATEK NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ŽÁKA – 100,- KČ.
 • ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU SE NACHÁZÍ V BUDOVĚ ZŠ.

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PŘI ŠD A ŠK

od 1. ročníku
ANGLICKÝ JAZYK, HRA NA FLÉTNU, KERAMIKA, POHYBOVÉ HRY, NĚMECKÝ JAZYK, VÝCHOVA ŘEČI HROU – SKUPINOVÁ LOGOPEDIE FORMOU HRY, VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI;
od 3. ročníku
CVIČENÍ S HUDBOU, FLORBAL, STOLNÍ TENIS;
od 4. ročníku
HRA NA KYTARU, KLUB LOGIKY A ZÁBAVNÝCH DESKOVÝCH HER, MÍČOVÉ HRY, VAŘENÍ;
od 6. ročníku
POSILOVACÍ A KONDIČNÍ CVIČENÍ, ZÁKLADY MÍČOVÝCH HER;

AKCE PRO ŽÁKY

 • výstavky prací žáků v době vánočního jarmarku, při Dni otevřených dveří a během celého školního roku v prostorách chodeb v přízemí školy;
 • besedy nad knihou nebo či logické hry v Městské knihovně v Chotěboři;
 • besedy s členy Městské policie také v Chotěboři;
 • s Juniorem pořady pro děti či tvořivé práce v dílničce paní Ivy Jouklové;
 • divadla (Havl. Brod, Kutná Hora,…);
 • „Olympijské hry na Buttulce“, lehkoatletické závody, turnaj ve vybíjené;
 • výlety po krásné naší vlasti (pešky, vlakem, autobusem,…);
 • oslavy MDD za spolupráce mnoha sponzorů;
 • přehlídka činností školní družiny, klubu a zájmových útvarů;

Na budoucí prvňáčky i na výchovné a vzdělávací činnosti s nimi se těší vychovatelky:
J. Blažková, Bc. L. Burkoňová, L. Endrlová, J. Francová, H. Lorencová, S. Petrová, A. Polívková, J. Škarydová.

Jana Blažková
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Chotěboř, Buttulova ul.

Back to top