Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přijímací řízení ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče vycházejících žáků!

Každým rokem touto dobou pořádáme schůzku s Vámi, rodiči vycházejících žáků, která je věnována volbě povolání a přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře v daném školním roce. Letos vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli schůzku nesvolávat a informovat Vás touto cestou.

1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

Podání přihlášky, přijímací zkoušky

Dvě přihlášky obdrží žáci na naší škole spolu s pololetním vysvědčením. Na přihlášce budou vyplněny osobní údaje a přehled klasifikace.

Pokud se žák rozhodne podat přihlášku na obory s talentovou zkouškou, bude mu přihláškave škole vydána výchovným poradcem v říjnu, nebo v listopadu.

Vy vyplníte školy/obory (na obou přihláškách stejné školy/obory ve stejném pořadí), podepíšete vy (zákonný zástupce) a žák (uchazeč). V případě, že to střední škola, na niž žákpřihlášku podává, vyžaduje, musí lékař potvrdit zdravotní způsobilost ke vzdělávání vevybraném oboru/oborech. (Informaci, zda střední škola vyžaduje potvrzení lékaře, najdete na webových stránkách středních škol u vybraných oborů.)

Potvrzeny budou přihlášky ředitelkou školy až poté, co vyplníte školy a obory, na něž se žák hlásí. Škola totiž ručí za to, že žák nepodá přihlášku na více vzdělávacích oborů.

Řádně vyplněné přihlášky musíte odevzdat buď přímo na střední škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s příslušným datem):

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky („učňovské obory“) je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky mají formu písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a konají se v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pokud se žák z vážných důvodů nemůže povinné jednotné zkoušky zúčastnit v 1. a 2. termínu, může ji vykonat v náhradních termínech. Vždy je nutná včasná a řádná omluva řediteli střední školy, na níž má jednotnou zkoušku konat.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány středním školám, a to nejpozději 28. dubna 2021. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (2. pololetí 8. ročníku).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se:

  • u oborů vzdělání s talentovou zkouškou se uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021;
  • u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky;
  • u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Zápisové lístky

Zápisový lístek obdrží žáci na naší škole na začátku 2. pololetí letošního školního roku. Prosíme Vás, abyste ho pečlivě uschovali.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Nedoručí-li uchazeč v této lhůtě zápisový lístek, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět pro potvrzení svého zájmu o vzdělávání na jiné SŠ pouze v případě, že na tuto SŠ byl přijat na základě odvolání, které v zákonem stanovené lhůtě na tuto SŠ podal. V žádném jiném případě nelze vzít zápisový lístek zpět.

V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč/žák požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Odvolání

V případě nepřijetí na střední školu lze do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí zamítavého rozhodnutí podat (donést, odeslat) odvolání k rukám ředitele školy. Vzory pro odvolání naleznete na stránkách středních škol, nebo u výchovného poradce na naší škole.

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

Pokud bude odvolání zamítnuto, nebo jste usoudili, že nemá smysl se odvolávat, můžete využít 2. kolo přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlašují jen ty střední školy, které nenaplnily svoji kapacitu v 1. kole přijímacího řízení.

Do 2. kola lze podat neomezený počet přihlášek. Ty obdržíte ve škole od výchovné poradkyně.

Informace o termínech a počtech míst do 2. kola naleznete na webových stránkách středních škol, na webových stránkách krajských úřadů a v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání ÚP v Havlíčkově Brodě.

Informace o středních školách/studijních oborech

S ohledem na stále se měnící epidemiologickou situaci je možné, že Přehlídka středních škol a Dny otevřených dveří na jednotlivých školách budou zrušeny. Doporučuji Vám proto ověřovat si informace o jejich konání bezprostředně před jednotlivými akcemi na daných webových stránkách.

V případě potřeby, jakýchkoli nejasností s problematikou volby povolání, podáním přihlášek na střední školy, podáním odvolání a zápisového lístku mne může kdykoliv prostřednictvím E-mailu nebo telefonicky kontaktovat. Pokud touto cestou problém nevyřešíme, můžeme si samozřejmě domluvit schůzku.

PaedDr. Hejduková Martina

 +420 569 626 628 (pevná linka)

+420 728 584 994 (mobil. telefon)

hejdukova.martina@zsbuttulova.cz

Back to top