Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Co by měl předškolák umět a jak ho připravit?

CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁK K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Milí rodiče budoucích školáků!

Jak jste již měli možnost dočíst se v předchozím čísle periodika, zápis do první třídy předznamenává vstup vašeho předškoláka do školy a začátek povinného vzdělávání. Podle naší legislativy se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které k 31. srpnu daného roku dovrší šesti let svého věku. Věk ale není jediným kritériem pro nastoupení školní docházky. Pro její úspěšné zahájení je důležitá školní zralost dítěte. Pokud si nejste jistí s nástupem vašeho dítěte do školy, poraďte se s paní učitelkou v mateřské školce. Radu můžete taktéž vyhledat u svého pediatra nebo se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Odborníci posoudí zralost dítěte a rádi pomohou. Není na místě cokoliv uspěchat nebo naopak odložit nástup do školy dítěti, které by vše zvládlo.

Na naší škole bude mít zápis dvě roviny. Formální a motivační část. V první části rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte na základní školu a v té druhé části, která se bude přímo dotýkat vašeho potomka, paní učitelky prvního stupně individuálně prověří znalosti předškoláka.

K zápisu do první třídy by mělo dítě umět:

 • Představit se, říci své jméno, věk a bydliště.
 • Poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh).
 • Vyjmenovat číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti – porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně).
 • Orientovat se v prostoru a vědět, kde je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo.
 • Vymalovat omalovánku a dokreslit chybějící část obrázku.
 • Popsat obrázek a slovo vytleskat po slabikách.
 • Správně vyslovit všechny hlásky.
 • Přednést básničku nebo zazpívat písničku.
 • Vystříhat obrázky podle předkreslených čar a poté z nich sestavit příběh, o kterém bude vyprávět.

Děti, které navštěvují mateřskou školu pravidelně, přichází k zápisu zpravidla dobře připravené.

Vážení rodiče, podporujte v dětech jejich zvídavost a zájem o školu. Těšte se společně se svými dětmi na zápis do první třídy a na zahájení školní docházky. Pokud byste chtěli více informací o naší škole, najdete je na webových stránkách www.zsbuttulova.cz, kde je možnost ve fotogalerii nahlédnout i do jejích prostor. Pokud byste upřednostnili prezenční prohlídku doplněnou o tvořivé dílničky a provázení našimi zaměstnanci, kteří vám budou v tomto čase k dispozici, neváhejte přijít na den otevřených dveří ve čtvrtek 31. března 2022 od 15 do 17 hod. Vězte, že se na vaši návštěvu budeme těšit a rádi vás s naší školou seznámíme. Pokud byste se této akce nemohli zúčastnit, vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle školy 569 626 628, 728 584 994 či elektronicky (e-mail školy: info@zsbuttulova.cz).

Mgr. Lucie Jokschová

Jak připravit předškoláka na školní docházku?

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, pomalu se blíží období, kdy půjdete se svým předškolákem k zápisu do první třídy. Nástup do školy je zlomové období v životě dítěte, ale i celé rodiny.  Většina dětí se do školy těší a je bezesporu potřeba v nich toto nadšení podporovat. Využijte ho jako pozitivní motivaci do dalšího učení a rozvíjejte v dítěti ty schopnosti a dovednosti, které jsou pro jeho vstup do školy důležité. Možná si někteří z vás kladou otázku, zda je vaše dítě pro školní docházku zralé. Je třeba si uvědomit, že škola začíná až v září a do té doby se ještě nějaké dovednosti nebo návyky mohou upevnit.  Nechte se inspirovat několika následujícími doporučeními:

 • Čtěte pravidelně dětem knížky. Do šesti let se výrazně vyvíjí řeč a slovní zásoba. Veďte je k pozornému naslouchání a o přečteném textu si společně vyprávějte. Nechávejte děti popisovat obrázek, říkat, co na něm vidí. Povídejte si s dětmi o všem, co je zajímá. Vedle všeobecných znalostí budete rozšiřovat i jejich slovní zásobu. Učte je básničky, říkanky, zpívejte s nimi písničky. Kvalita řečového projevu a správná výslovnost je pro vstup do školy velmi důležitá.
 • Učte děti základům slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz, …).
 • Dbejte ve výchově svého dítěte na pravidla. Dítě musí přesně vědět, co smí a co nesmí. Podpoříte v něm tak pocit jistoty a bezpečí.
 • Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, zapínání knoflíků, vázání tkaniček, používání kapesníku, osobní hygiena, samostatnost v jídle…). Nedělejte proto za dítě to, co je schopné udělat si samo.
 • Dodržujte pravidelný denní režim (ranní vstávání, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku…). Zahrnujte během dne rodinné aktivity jako jsou společné procházky, hraní společenských her, čtení pohádky před spaním apod.
 • Zvykejte dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci a uklidilo si svoje věci. Veďte dítě k soustředění se na vykonávanou práci, aby se nerozptylovalo vedlejšími činnostmi.
 • Hrajte společenské hry a naučte děti vlídným způsobem prohrávat. Budou se pak lépe vyrovnávat s případným neúspěchem nejen ve škole.
 • Nechte děti hrát si se stavebnicemi, malovat a vybarvovat obrázky, stříhat z papíru, modelovat s modelínou, skládat skládanky. Všechny tyto činnosti rozvíjí jejich tvořivost a jemnou motoriku.
 • Učte děti poznávat barvy a upevňujte prostorovou orientaci pomocí pojmů, jako jsou „nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za.“ Orientace v prostoru ovlivňuje základy čtení, psaní i počítání.
 • Zapojujte své děti do běžných domácích činností a veďte je k pravidelnému plnění drobných povinností (úklid, příprava jednoduchého jídla, péče o květiny, zvířata atd.). Tímto se bude rozvíjet jejich samostatnost, zodpovědnost i motorika. Velmi prospěšné je, pokud své dítě necháte popsat činnost, na kterou se připravuje nebo ji právě dokončilo. Nezapomínejte na pochvalu za to, co se jim konkrétně povedlo.

Pevně věřím, že výše uvedené informace vás, jako rodiče, inspirovaly nebo alespoň ujistily, že vše, co běžně děláte, je prospěšné pro rozvoj vašeho dítěte a povede ke snazšímu zvládání školních povinností. V příštím vydání tohoto periodika se dozvíte, jak bude probíhat zápis do prvních tříd.

Užívejte si společně s vaším budoucím školákem tuto předškolní etapu, protože je to neopakovatelné a výjimečné období v jeho životě! 

Mgr. Lucie Jokschová

Back to top