Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MILÍ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Zápis do první třídy je bezesporu důležitou událostí v životě každého dítěte. Předznamenává jeho vstup do školy a začátek povinného vzdělávání. Podle naší legislativy se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které k 31. srpnu daného roku dovrší šesti let svého věku, a to bez ohledu na případný odklad školní docházky. Věk však není jediným kritériem, které zaručí dítěti úspěšný start ke školnímu vzdělávání. Pro nástup do školy je důležitá tzv. školní zralost. Ta však nespočívá v tom, do kolika umí dítě napočítat a jestli zná všechna písmena.

Pro úspěšné zahájení školní docházky je důležité, že dítě:

 • je schopné zvládnout odloučení od rodičů a bez problémů se zapojí do plnění zadaných úkolů v kolektivu svých vrstevníků
 • reaguje na pokyny vyučujícího, soustředí se na práci a má snahu ji dokončit
 • pozorně poslouchá pohádku či příběh a dokáže ji převyprávět
 • umí mluvit o svých zážitcích, vyjádřit své pocity
 • zvládne se naučit krátkou básničku
 • není závislé na pomoci druhých a dokáže se v sebe-obslužných činnostech spolehnout samo na sebe (samostatnost při oblékání, obouvání, u stolování umí správně používat příbor…)
 • zvládá základní hygienické návyky (použití toalety, kapesníku, mytí rukou…)
 • udržuje pořádek ve svých věcech, podle pokynů si dokáže věci připravit
 • správně vyslovuje všechny hlásky (v případě, že tomu tak není, je třeba navštívit logopeda)
 • je přiměřeně zručné (umí modelovat, vystřihovat z papíru, kreslit a malovat)
 • správně drží tužku
 • nakreslí postavu, zvládne doplnit detaily (knoflíky, kapsy…), vybarvit omalovánku
 • zvládá základy slušného chování (umí pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, říci si o to, co potřebuje)

Jestliže některé činnosti dělají Vašemu dítěti potíže, zachovejte klid. Školní rok začíná až v září a do té doby se dá všechno docvičit. Pokud si nejste jisti s nástupem Vašeho dítěte do školy, poraďte se s paní učitelkou v mateřské školce. Radu můžete taktéž vyhledat u své dětské lékařky nebo se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Odborníci posoudí zralost dítěte a rádi pomohou. Není na místě cokoliv uspěchat nebo naopak odložit nástup do školy dítěti, které by vše zvládlo.

K zápisu do první třídy by mělo dítě:

 • znát básničku nebo zazpívat písničku
 • říci své jméno, věk, kde bydlí
 • poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
 • nakreslit postavu
 • říci číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti
 • porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně)
 • poznat odlišný obrázek v řadě, rozlišit zrcadlově obrácené tvary
 • pojmenovat obrázky slovem a vytleskat je po slabikách
 • poznat první hlásku ve slově
 • popsat předložený obrázek, vyprávět obsah krátké pohádky
 • sestavit rozstříhaný obrázek
 • umět vystřihnout tvar podle předkreslené čáry
 • orientovat se v prostoru, vědět, kde je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo
 • vybarvit omalovánku a dokreslit chybějící části obrázku

Děti, které navštěvují mateřskou školu, přichází k zápisu dobře připravené.

Milí rodiče, užívejte si následující období, které je před Vámi.

Podporujte v dětech jejich zvídavost a zájem o školu.

Těšte se společně se svými dětmi na první třídu.

Bude to bezesporu krásné a neopakovatelné období.

Pedagogický sbor 1. stupně ZŠ Chotěboř Buttulova

Back to top