Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Co čeká prvňáčky po nástupu do první třídy?

Pokud se jako rodiče budoucího prvňáčka cítíte poněkud nejistí, zda to vše Vaše dítě ve škole po nástupu do první třídy v září zvládne, vězte, že je to zcela běžná obava. Nástup do školy bývá zlomové období nejen pro každé dítě, ale pro celou rodinu. Jedná se o přestup z uzavřenějšího prostředí dítěte do většího kolektivu a často první dojmy ze školy ovlivňují jeho vztah k celému vzdělávacímu procesu. V každém případě přichází prvňáček do školy s nějakým očekáváním. Je důležité, aby nastupovalo dítě do první třídy s reálnými představami.

Vyučovací hodiny jsou na naší škole v první třídě členěny na krátké úseky, kdy se mění činnosti podle aktuálních potřeb dětí a jsou prokládány relaxačními, dramaticko-pohybovými i hudebními chvilkami. Výuka je vedena pedagogy s kladeným důrazem na individuální tempo jednotlivých žáků. Školní předměty jsou vyučovány v souladu s RVP podle Školního vzdělávacího programu „Škola nás baví“. I když jsou předměty český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, hudební, pracovní a výtvarná výchova rozvrženy samostatně, tak se jednotlivá témata probíraného učiva prolínají napříč jimi. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k přírodě. Teoretická výuka je propojována s praktickým životem. Do výuky je zařazováno skupinové i projektové vyučování, které zprostředkuje dítěti zážitky, učí je schopnosti komunikace v kolektivu, vede je k řešení nově vzniklých situací a k získání praktických dovedností. V budoucích prvních třídách budou paní učitelky vyučovat čtení a psaní analyticko-syntetickou metodou a matematika bude vyučována tradičními metodami.

Velký důraz je kladen na vytváření pozitivního klimatu v třídním kolektivu. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě, respektu a toleranci. Paní učitelky hrají s dětmi hry pro snadnější adaptaci prvňáčků na školní prostředí. I když nástup Vašeho dítěte do první třídy přináší změny v denním režimu i nové povinnosti, je to krásné a neopakovatelné období jak pro Vaše děti, tak i pro Vás rodiče. Na budoucí prvňáčky se v září budou těšit třídní učitelky Mgr. Jana Klementová a Mgr. Stanislava Mašková.

Pedagogický sbor I. stupně ZŠ Buttulova

Back to top