V Chotěboři dne 12. 5. 20020

Informace k nástupu do školy od 25. 5. 2020 pro I. stupeň ZŠ Buttulova

 

Podle pokynů MŠMT a vzhledem k nutnosti dodržení všech hygienických norem bude situace na naší škole od 25. 5. 2020 vypadat takto:

Třídní učitelky povedou dále vyučování na dálku, tzv. distanční výuku jako doposud.

Nástup žáků do školy v termínu 25. 5. 2020 je zcela dobrovolný.  V pozdějších termínech již není možné zařazení nově příchozího žáka do vytvořených skupin. 

Žáci, kteří boudu mít zájem nastoupit v pondělí 25. 5. budou rozděleni do výchovných skupin v příštím týdnu dle těchto kritérií:

  • věk žáka/ žákyně
  • doba pobytu ve škole (8:00 až 12:00, 8:00 až 14:00 v případě nutnosti, 8:00  až 15:00 pouze v odůvodněných případech)
  • jednotlivé výchovné skupiny povedou ve škole paní vychovatelky nebo asistenti  pedagoga

Výchovné skupiny budou smíšené a jejich složení je neměnné (v jedné skupině se budou potkávat žáci z různých ročníků).

Dopolední blok bude určen k plnění úkolů zadaných třídní učitelkou, rozsah bude totožný s distanční výukou a bude probíhat za těchto podmínek:

  • před vstupem do školy musí žák odevzdat formulář „Čestné prohlášení“  
  • (tento formulář se bude odevzdávat ve škole každé pondělí) Najdete ho na web stránkách školy nebo v příloze
  • počet roušek musí mít žák dle délky pobytu ve škole (2 ks na dopoledne a další pro výměnu po 2 hodinách). Použité roušky bude žák ukládat do svého uzavíratelného sáčku
  • žáci po celou dobu pobytu budou v jedné učebně, neopustí budovu školy, nebude možnost vycházek ani tělesné výchovy
  • rodiče nebudou mít možnost vstupu do školy. Děti budou budovu opouštět dle stanovené doby odchodu ze školy (12 h, 14 h, popř. 15 h), která se v jednotlivé dny nebude měnit
  • školní jídelna nebude poskytovat obědy, žáci si přinesou na celou dobu pobytu svačinu a pití s sebou

Školní autobusy budou jezdit dle jízdního řádu.

Informaci, zda Vaše dítě do školy 25. května nastoupí, sdělte nejpozději do neděle 17. května 2020 třídnímu učiteli písemně na email.

V následujícím týdnu budou přihlášení žáci rozděleni dle výše uvedených kritérií do výchovných skupin a třídní učitelky Vám následně podají podrobné informace o zařazení Vašeho dítěte do výchovné skupiny, času nástupu do budovy školy apod.

 

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková - ředitelka ZŠ Chotěboř Buttulova

a paní učitelky z 1. stupně ZŠ