Starší informace najdete na hlavní straně (úvod), pod Výuka z domu a EU-projekty, v části DŮLEŽITÉ INFORMACE.


Informace pro zákonné zástupce žáků 9. tříd

(Organizace vzdělávacích aktivit od 11. 5. do 24. 5. 2020)

Provozní doba školy 7,30-13 hodin

Provoz školy a hygienická opatření:

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Skupiny budou ze žáků jedné třídy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:

 • první setkání 14. 5., další 19. 5., další se budou postupně upřesňovat, výuka bude od 8 do 12 hodin.
 • Žáci si přinesou všechny potřeby na vyučování s sebou a zase si vše odnáší domů, včetně svačiny a nápojů.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivcii (včetně zaměstnanců školy).
 • Žáci přichází do školy mezi 7,40 a 7,55, u vchodu do školy budou dbát pokynů pracovníka konajícího dohled, aby nedošlo k shlukování v šatně a na schodišti.
 • Po skončení vyučování odchází žáci ze školy a zachovají všechna pravidla pro chování na veřejnosti v současné době (roušky, odstup...)
 • Při přesunech a pobytu ve třídě je třeba dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem je umístěna v každé třídě.
 • Ve škole platí zpřísněné podmínky úklidu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
   

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem žáka, které obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených

Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)u žáka.

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a žák ho před vstupem do školy nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

V Chotěboři 10. 5. 2020

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková