Rozhodnutí

Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

č.j.:              91/ZŠB/2019

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod od školního roku  2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Podpis a datum podpisu ředitele školy 10. 4. 2019

Datum zveřejnění rozhodnutí 10. 4. 2019

 

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková, ředitelka školy

„Otisk úředního kulatého razítka“